ریاضی پایه چهارم

کتاب ریاضی پایه ی چهارم در راستای برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب درسی
پایه های اوّل تا سوم تألیف شده است. یکی از اهداف مهم و اصلی این کتاب درگیرشدن دانش آموزان
در فرایند حلّ مسئله است. فعّالیت های کتاب به طور عمده به این منظور طرّاحی شده اند.

برای انتخاب هرفصل  به صورت جداگانه روی تصویر یا همان شماره فصل مورد نظردر پایین صفحه کلید کنید

ریاضی چهارم

برای انتخاب هرفصل  به صورت جداگانه روی تصویریا همان شماره فصل مورد نظرکلید کنید

نمونه اموزش پایه چهارم فصل اول
نمونه اموزش پایه چهارم فصل دوم
نمونه اموزش پایه چهارم فصل سوم
نمونه اموزش پایه چهارم فصل چهارم
نمونه اموزش پایه چهارم فصل پنجم
نمونه اموزش پایه چهارم فصل ششم
نمونه اموزش پایه چهارم فصل هفتم