ریاضی پایه پنجم

کتاب ریاضی پایه ی پنجم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی ودر ادامه ی تعقیر کتاب های درسی دوره ی ابتدای تالًیف شده است.

برای انتخاب هرفصل  به صورت جداگانه روی تصویریاهمان شماره فصل مورد نظردر پایین صفحه کلید کنید

برای انتخاب هرفصل  به صورت جداگانه روی تصویریاهمان شماره فصل مورد نظرکلید کنید

نمونه اموزش پایه پنجم فصل اول
نمونه اموزش پایه پنجم فصل دوم

 

نمونه اموزش پایه پنجم فصل سوم
نمونه آموزش پایه پنجم فصل چهارم
نمونه آموزش پایه پنجم فصل پنجم