ریاضی پایه ششم

کتاب ریاضی پایه ی ششم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب های درسی دوره ی
ابتدایی تألیف شده است.

برای انتخاب هرفصل  به صورت جداگانه روی تصویریاهمان شماره فصل مورد نظردر پایین صفحه کلید کنید

برای انتخاب هرفصل  به صورت جداگانه روی تصویریاهمان شماره فصل مورد نظرکلید کنید

نمونه اموزش پایه ششم فصل اول
نمونه اموزش پایه ششم فصل دوم

نمونه آموزش پایه ششم فصل سوم

نمونه آموزش پایه ششم فصل چهارم