مجموعه ریاضیات دوره اول متوسطه

آموزش ریاضی در سهل اموز براساس کتاب های مدارس جهت رعایت استاندارد ها و سرفصل های اموزش وپروش می باشد.

ویژگی خاص سهل آموز حل تمرین ، مرور دقیق درس ورفع مشکلات رایج دانش اموزان به اسان ترین روش در خانه.

ریاضی پایه هفتم

مدرس : مهندس نجمه سادات قدمگاهی
کتاب ریاضی پایهٔ هفتم بر مبنای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییرکتاب های درسی
دوره ابتدایی تألیف شده است.

یادرگیری را شروع کنید…

ریاضی پایه هشتم

مدرس : مهندس نجمه سادات قدمگاهی
کتاب ریاضی هشتم در راستای برنامهٔ درسی ملّی و در ادامهٔ تغییر کتاب درسی هفتم
تألیف شده است.

یادرگیری را شروع کنید…

ریاضی پایه نهم

مدرس : مهندس نجمه سادات قدمگاهی

کتاب ریاضی پایهٔ نهم بر مبنای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییرکتاب های درسی
پایه های هفتم و هشتم دورهٔ اوّل متوسطه تألیف شده است.

یادرگیری را شروع کنید…