مجموعه ریاضیات دوره ابتدایی

آموزش ریاضی در سهل اموز براساس کتاب های مدارس جهت رعایت استاندارد ها و سرفصل های اموزش وپروش می باشد.

ویژگی خاص سهل آموز حل تمرین ، مرور دقیق درس ورفع مشکلات رایج دانش اموزان به اسان ترین روش در خانه.

ریاضی پایه چهارم

مدرس : مهندس نجمه سادات قدمگاهی

کتاب ریاضی پایه ی چهارم در راستای برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب درسی
پایه های اوّل تا سوم تألیف شده است.

یادگیری را شروع کنید…

ریاضی پایه پنجم

مدرس : مهندس نجمه سادات قدمگاهی

کتاب ریاضی پایه ی پنجم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب های درسی دوره ی
ابتدایی تألیف شده است.

یادگیری را شروع کنید…

ریاضی پایه ششم

مدرس : مهندس نجمه سادات قدمگاهی

کتاب ریاضی پایه ی ششم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب های درسی دوره ی
ابتدایی تألیف شده است.

یادگیری را شروع کنید…